PRODEJ NEMOVITOSTÍ
V RAKOUSKU

– specializace na nemovitosti v Alpách

– odborné poradenství, konzultace,tlumočení

– doplňkové služby dle dohody s klientem

Naše služby

Vážení klienti,
od samého začátku spolupráce s vámi  poskytujeme všechny informace zcela otevřeně a konkrétně tak, abyste v každý okamžik měli detailní přehled o všech důležitých bodech případné koupě nemovitosti.

Základní služby ZDARMA

vyhledání vhodné nemovitosti dle představ a požadavků zájemce

první prohlídka nemovitosti a podání základních informací

seznámení s lokalitou

dodání základních údajů o nemovitosti

zprostředkování kontaktu s prodejcem či zprostředkovatelem prodeje nemovitosti

informace o výši vedlejších nákladů spojených s koupí nemovitosti

„ Balíček placených služeb“ - cena 850 Euro + DPH

( Tyto služby jsou prováděny pouze v případě zájmu klienta. Služby budou provedeny na základě předem podepsané dohody )

zabezpečení a zprostředkování přenosů informací, podkladů a dokumentů spojených s koupí nemovitosti mezi rakouskou stranou (RK popř.přímý prodávající, právní kancelář, notář, bankovní instituce) a kupujícím- s dodáním vysvětlujícího komentáře a pokynů vedoucích k dalším nutným činnostem ze strany zájemce.

( POZN .:Naše firma nezabezpečuje doslovný či úřední překlad kupních smluv. Pro tyto účely doporučujeme využít služeb certifikovaných překladatelských a tlumočnických firem!!!)

osobní účast a tlumočení při podpisu smlouvy, při ověřování podpisů u notáře, při úkonech spojených s otevřením účtu a zadáním příkazů k úhradě v rakouské bance

dohodnutí termínů podpisu smlouvy, termínů ověření podpisů u notáře, termínu převzetí nemovitosti

zabezpečení nabídky pojištění interiéru kupované nemovitosti

pomoc při zřizování internetového připojení do zakoupeného apartmánu, při přidělávání klíčů ( většinou nutnost zabezpečit u správy domů )

pomoc při nahlášení nového majitele bytu u správy domu, obecního úřadu ,dodavatelů energie či vody

pomoc při navázání kontaktu s místními osobami, které pomáhají majitelům při předávání klíčů,kontrole a úklidu apartmánů v případě realizace pronájmů těchto bytů

pomoc při navázání kontaktu s firmami v místě apartmánu, které zabezpečují pronájmy apartmánů

náklady spojené s výše uvedenými činnostmi jsou započítány již do ceny

POZN: stanovená cena za poskytnutí „ Balíčku placených služeb“ je fixní a nebude ze strany poskytovatele navyšována . 

Uvedená finanční částka je ze strany zájemce zaplacena  na základě vystavení účetního dokladu až po provedení zápisu změny majitele na KN.

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, týkající se ochrany osobních údajů  poskytnutých návštěvníky našich webových stránek a našimi klienty či zájemci o naše služby.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů  dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení EU 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zpracováváme údaje, které nám sami  poskytnete. Jedná se zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu WhatsApp).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně,. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ (jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresa, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli)   V jiném případě může jít o „zvláštní kategorie údajů“, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.( takovéto údaje nezpracováváme )

Ke zpracování osobních údajů  dochází  za účelem zpracování a uzavření smluv a plnění smluvních povinností.K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Ke zpracování osobních údajů dochází i z důvodu splnění povinností účetních, daňových a dalších právních předpisů. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Pokud  některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného, výše uvedeného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, dle platných předpisů a zákonů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Kdykoliv máte právo na  potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, stejně jako právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete aktualizaci údajů).

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

V případech stanovených v  GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Postup při koupi

Přehled základních kroků spojených s koupí nemovitosti

Nemovitost v Rakousku může přímo zakoupit fyzická či právnická osoba  mající občanství či sídlo firmy v zemi EU.

Po definitivním výběru lokality a předběžně konkrétní nemovitosti  je  základním krokem  prohlídka apartmánu. Po konečném rozhodnutí o koupi apartmánu se ve většině případů podepisuje zájemcem i prodávajícím listina “ Kaufanbot“ , kde obě strany písemně stvrdí svůj závazný zájem koupit resp. prodat tuto nemovitost . Listina obsahuje základní informace typu : specifikace nemovitosti (vč. příslušenství , jež jsou předmětem prodeje), osobní údaje kupujícího i prodávajícího, dohodnutou cenu, stanovení rakouského notariátu (tento bude sepisovat smlouvu a provádět další úkony,související s touto obchodní transakcí), informace o případném zuprostředkovateli prodeje, apod….

Na základě této podepsané listiny sepisuje rakouský notář kupní smlouvu.

Povinné vedlejší platby související s koupí nemovitosti

V  našich jednotlivých inzerovaných nabídkách nemovitostí je stanovena tzv. základní cena nemovitosti.  Jedná se o cenu, kterou požaduje majitel nemovitosti a o jejíž výši se dá v některých případech ještě jednat.

Mimo tuto základní prodejní cenu má zájemce povinnost platby ještě tzv. povinných vedlejších výdajů spojených s koupí nemovitosti:

3,5% Grunderwerbssteuer (z prodejní ceny nemovitosti) – jedná se o povinný poplatek určený pro stát( daň z nabytí nemovitosti)
1,1% Eintragungsgeburen ( z prodejní ceny nemovitosti)- jde o povinný poplatek za zanesení do pozemkové knihy
Vetragserrichtung (platba rakouskému notáři)- obsahuje cenu za zhotovení smlouvy, prověření, že na nemovitost nevázne  zástavní právo či závazek vůči třetím osobám ,správa depozitního účtu, zabezpečení zápisu do pozemkové knihy a Barauslagen, Stempel- und Genehmigungsgebur = poplatky za obstarání potřebných razítek a povolení  (Platba těchto položek je provedena přímo notáři a její výše je dána dle cenových tabulek , kterými se notář v Rakousku má povinnost řídit. Cena je  klientovi  vždy sdělena v časovém předstihu a naše firma (na základě dlouholeté spolupráce s některými rakouskými notariáty)  provádí jednání s notariátem ohledně stanovení co nejnižší možné ceny .

Provision   – zákonná provize rakouské realitní kanceláři (3%+DPH z ceny nemovitosti) Platba je prováděna po  úspěšném provedení transakce .U nemovitostí do kupní ceny 36 400Euro je zákonná provize RK 4%+DPH

Každému zájemci o koupi předkládáme detailní konečný přehled těchto „vedlejších“ výdajů ještě před zahájením konečného jednání o koupi nemovitosti. Všechny tyto vedlejší výdaje představují výši  orientačně kolem 10 – 15% základní kupní ceny nemovitosti

Způsob provedení plateb

Kupní cenu převádí kupující na depozitní účet zřízený notariátem pro konkrétní obchodní případ a z něho je notářem finanční částka uvolněna prodávajícímu až po provedení úkonů na KN. Další povinné poplatky a daně jsou placeny na jednotlivé účty institucí a úřadů dle pokynů uvedených v kupní smlouvě. Platba notáři je splatná na základě vystaveného účetního dokladu. Provize rakouské RK je prováděna na základě vystavení účetního dokladu.

OBLÍBENÁ MÍSTA

Informace o některých místech v Rakousku, které by vám mohly pomoci v rozhodování při koupi nemovitosti.

Tauplitz
Bad Mitterndorf

Schladming Dachstein

        Maria Alm           Hochkönig

Saalbach

Zell am See
Kaprun

Bad Gastein
Bad Hofgastein

Bad Kleinkirchheim